ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

๕ ธันวา มหาราช

ลงนามถวายพระพร                              เข้าเว็บไซต์ ศฝร.ภ.๗

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์