ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๑


สถานที่ฝึกอบรมสำหรับหลักสูตร นสต.รุ่น ๑๑ (ในส่วนของ ศฝร.ภ.๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒
สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (บ้านไพรสะเดา) ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๑ (๐๗/๐๑/๖๒)

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสี่ยงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
 ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสี่ยงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ" (๒๓/๐๑/๖๒)

 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

 Subject Provincial Police Region 7's aim for preventing corruption(๑๕/๑๑/๖๑)

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

 Subject honest intentions in the administration of Provincial Police Region 7(๑๕/๑๑/๖๑)

 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

 Subject Training Center Provincial Police Region 7's aim for preventing corruption(๑๕/๑๑/๖๑)

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

 Subject honest intentions in the administration of Training Center Provincial Police Region 7(๑๕/๑๑/๖๑)

 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๗ (๐๕/๐๑/๖๑)

 Subject Provincial Police Region 7's aim for preventing corruption(๐๗/๐๘/๖๑)

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๗ (๐๕/๐๑/๖๑)

 Subject honest intentions in the administration of Provincial Police Region 7(๐๗/๐๘/๖๑)

 

 Subject Training Center Provincial Police Region 7's aim for preventing corruption(๐๗/๐๘/๖๑)

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (๐๗/๐๘/๖๑)

 Subject honest intentions in the administration of Training Center Provincial Police Region 7(๐๗/๐๘/๖๑)
ภาค ๗ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ลดหายนะบนท้องถนน


ภาค ๗ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ลดหายนะบนท้องถนน คลิกดู VDOประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ศฝร.ภ.๗

 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย (๑๘/๑๒/๖๑)

 - ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย(พร้อมรายละเอียดต่างๆ) (๐๖/๐๓/๖๑)

 - ประกาศรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (๒๑/๐๗/๖๐)

แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป 

เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


-  สถานที่ฝึกอบรม  :  ณ ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี


แผนที่ สถานฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (บ้านไพรสะเดา) google map คลิก-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศฝร.ภ.๗ ตามที่จัดสรร ดังนี้

 

กดต.(ปป.) :  สังกัด ภ.๗ จำนวน ๒๔๖ คน


  สังกัด บช.ก. จำนวน ๑๗๔ คน


  สังกัด รร.นรต. จำนวน     ๓ คน


กดต.(จร.) :  สังกัด ภ.๗ จำนวน   ๒๘ คน


  สังกัด ภ.๘ จำนวน   ๑๓ คน


  สังกัด ภ.๙ จำนวน   ๑๔ คน


  รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศฝร.ภ.๗ ทั้งสิ้นจำนวน  ๔๗๘  คน   

       
-  การรายงานตัวเข้าฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

 

 ณ จุดรับรายงานตัว ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

 
-  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 


  (การแต่งกายในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : เสื้อยืดคอกลมสีขาว, กางเกงกีฬาขาสั้นสีดำ, รองเท้าผ้าใบ)


-  พิธีเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  


 ณ ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 

 
 (การแต่งกายเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว)บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (ผนวก ข) (๐๘/๑๑/๖๑) 

 

-  วัสดุอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว (เพิ่มเติม) ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเตรียมมาเพิ่มเติม อีก ๓ รายการ นอกเหนือจากบัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (ผนวก ข) ที่ ตร. กำหนด ดังนี้

 
๑. หมอน, ๒. ปลอกหมอนสีขาว, ๓. ผ้าปูที่นอนสีขาว


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ


- พ.ต.ต.ประถม  นันสถิตย์ (ฝ่ายปกครองบังคับบัญชาฯ) ๐๘๑ - ๔๓๔๔๙๒๖

- ร.ต.อ.หญิง ณัฐธนัน  โกมลเปริน (ฝ่ายหลักสูตรฯ) ๐๙๘ - ๗๘๖๙๕๕๖

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์ม บัญชีรายชื่อ ส่งคะแนนเก็บ นสต.รุ่นที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๒ (๑๓/๐๒/๖๒) 

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์มบัญชีคะแนนเก็บด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพหลักสูตร สว.รุ่นที่ ๒๐๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๓/๑๒/๖๑) 

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๖/๑๑/๖๑) 

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง คู่มือคุมสอบหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๓/๐๘/๖๑) 

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์มบัญชีคะแนนเก็บ ภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๑) หลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๐/๐๘/๖๑) 

 ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่น ที่ ๙ (๑๕/๐๕/๖๑) 

ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (๐๘/๑๒/๖๐) 

ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙/๑๑/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์มบัญชีคะแนนเก็บ ภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๒) หลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ชุดแก้ไข (๑๒/๑๐/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๗ วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ (๒๕/๗/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ผนวก ง แบบประเมินผลภาคการฝึกปฏิบัติราชการหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (๑๗/๗/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จฯหลักสูตร กดต.(ปป.,สส.) ประจำปี ๒๕๖๐ (๓๑/๕/๖๐) 

 - บทความวิชาการ กอจ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ตำรวจกับการจัดการความเครียด โดย พ.ต.ท.หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปาน (๑๖/๐๕/๖๐) 

 - บทความวิชาการ กอจ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ตำรวจยุคใหม่ โดย พ.ต.ท.หญิง พัชรีรัตน์ ศรีฉัตรเพชร (๑๖/๐๕/๖๐) 

 - บทความวิชาการ กอจ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง การบริการประชาชนของตำรวจไทย โดย พ.ต.ท.หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญา (๑๖/๐๕/๖๐) 

 - ประกาศ การเงินและงบประมาณ ฝอ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนของ ศฝร.ภ.๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (๐๕/๐๔/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จฯหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ (๐๓/๐๒/๖๐) 

 - คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (๒๘/๖/๕๙) 


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๗ (จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร่างอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๓ หลัง ณ ศฝร.ภ.๗ นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๙/๑๐/๖๑)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร่างอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๓ หลัง ณ ศฝร.ภ.๗ นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ฉบับร่าง) (๐๙/๑๐/๖๑)

 ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (๒๖/๐๗/๖๑)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๗/๐๓/๖๑)

 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๗/๐๓/๖๑)

 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ สำหรับใช้ในการศึกษาดูงานหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๗๔ ศฝร.ภ.๗ (๐๗/๐๓/๖๑)

 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก (สิบล้อ) รับ-ส่ง นสต. ,ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฯในการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ (ภาคสนาม) นสต. รุ่น ๙ ศฝร.ภ.๗ (๑๗/๐๑/๖๑)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๓/๐๑/๖๑)

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๓/๐๑/๖๑)

 - ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐/๑๒/๖๐)

 - (ร่าง)ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีฯ(e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๘ แผ่น (๑๗/๑๑/๖๐)แผนปฎิบัติการการป้องกันฯ การทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ. ๗ 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒    

 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - 
ภาพรวมประมวลจริยธรรม
 - คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
 - คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 - บทบาทพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  
พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
๑. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่หน่วยงาน  ศฝร.ภ.๗ 
๒. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข ๐-๓๔๒๔- ๒๗๕๓
๓. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผบก.ศฝร.ภ.๗ 
    ที่อยู่ ๑๐๙ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๔. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ของหน่วยงาน
school.police7@gmail.com

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนควรรู้

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.๗
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๗ เลขที่ ๑๐๙  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
โทร ๐ ๓๔๒๔ ๒๗๕๓  โทรสาร ๐ ๓๔๒๔ ๒๗๕๓
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ