ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระพรประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗  ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมข้อความของประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๘/๐๕/๖๓)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๗ (๒๘/๐๑/๖๓)

 -  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้า ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๗/๑๒/๖๒)

 -  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบ ข้อเขียน วัน เวลา สถาน ที่สอบ ข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๗ (๐๙/๑๒/๖๒)

 -  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ และสถานที่สอบข้อเขียนฯ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๗ (๐๓/๑๒/๖๒)

 -  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ​ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ​๗ (๒๕/๑๐/๖๒)แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพี่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ศฝร.ภ.๗

บัญชีรายการสิ่งของเครื่องใช้ (๘/๑๑/๖๒)สถานที่ฝึกอบรม คือ ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี google map คลิก
โครงการอนุรักษ์​ ศิลปะและวัฒนธรรม​ การเเต่งการด้วยผ้าไทย​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๒ ของ​ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ​๗


หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ศฝร.ภ.๗

ประกาศ การประชาสัมพันธ์กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย (๑๘/๑๒/๖๑)

 - ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย(พร้อมรายละเอียดต่างๆ) (๐๖/๐๓/๖๑)

 - ประกาศรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (๒๑/๐๗/๖๐)
 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๘/๑๑/๖๒) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์ม บัญชีรายชื่อ ส่งคะแนนเก็บ นสต.รุ่นที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๒ (๑๓/๐๒/๖๒) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์มบัญชีคะแนนเก็บด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพหลักสูตร สว.รุ่นที่ ๒๐๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๓/๑๒/๖๑) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๖/๑๑/๖๑) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง คู่มือคุมสอบหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๓/๐๘/๖๑) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์มบัญชีคะแนนเก็บ ภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๑) หลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๐/๐๘/๖๑) 

ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.รุ่น ที่ ๙ (๑๕/๐๕/๖๑) 

ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (๐๘/๑๒/๖๐) 

ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๙/๑๑/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบฟอร์มบัญชีคะแนนเก็บ ภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๒) หลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ชุดแก้ไข (๑๒/๑๐/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๗ วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ (๒๕/๗/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ผนวก ง แบบประเมินผลภาคการฝึกปฏิบัติราชการหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (๑๗/๗/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จฯหลักสูตร กดต.(ปป.,สส.) ประจำปี ๒๕๖๐ (๓๑/๕/๖๐) 

 - บทความวิชาการ กอจ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ตำรวจกับการจัดการความเครียด โดย พ.ต.ท.หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปาน (๑๖/๐๕/๖๐) 

 - บทความวิชาการ กอจ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง ตำรวจยุคใหม่ โดย พ.ต.ท.หญิง พัชรีรัตน์ ศรีฉัตรเพชร (๑๖/๐๕/๖๐) 

 - บทความวิชาการ กอจ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง การบริการประชาชนของตำรวจไทย โดย พ.ต.ท.หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญา (๑๖/๐๕/๖๐) 

 - ประกาศ การเงินและงบประมาณ ฝอ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนของ ศฝร.ภ.๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (๐๕/๐๔/๖๐) 

 - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จฯหลักสูตร นสต.รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ (๐๓/๐๒/๖๐) ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสี่ยงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสี่ยงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ" (๒๓/๐๑/๖๒)

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

Subject Provincial Police Region 7's aim for preventing corruption(๑๕/๑๑/๖๑)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

Subject honest intentions in the administration of Provincial Police Region 7(๑๕/๑๑/๖๑)

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

Subject Training Center Provincial Police Region 7's aim for preventing corruption(๑๕/๑๑/๖๑)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๕/๑๑/๖๑)

Subject honest intentions in the administration of Training Center Provincial Police Region 7(๑๕/๑๑/๖๑)
ภาค ๗ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ลดหายนะบนท้องถนน


ภาค ๗ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย ลดหายนะบนท้องถนน คลิกดู VDO


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๗ (จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒/๑๐/๖๓)

 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) (๑๖/๑๐/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔/๑๐/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๘/๑๐/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๘/๑๐/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษ์ เนื่องในพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำอาคารกองร้อย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหน้าอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำอาคารกองร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปรณ์งานบ้านงานครัวใช้ทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับทำพิธีเปิด - ปิด การอบรมฯ , จัดเตรียมสถานที่สำหรับบรรยายตามหลักสูตรฯ และประดับดอกไม้สดตลอดการอบรมฯ หลักสูตรข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)พื้นที่ไข่ขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘/๐๙/๖๓)

 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก (๑๘/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเครื่องไรโซกราฟ สำหรับพิมพ์สำเนาเอกสารเพื่อใช้ในการสอบภาควิชาการและการฝึกภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคารบ้านพักของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสปรับอากาศนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) พื้นที่ไข่ขาว พร้อมผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 และใช้ในกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๙/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสปรับอากาศ รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)พื้นที่ไข่ขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝึกซ้อมยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาวางท่อประปาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (บ้านไพรสะเดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ลวดราวตากผ้า ร้อยที่ ๑ - ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปา ศฝร.ภ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ของทางราชการ หมายเลขโล่ 01359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แฟ้มประวัติข้าราชการ (แฟ้ม กพ.7) และแผ่นบัตร กพ.7 สำหรับใช้ในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในหลักสูตร นสต.รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ ศฝร.ภ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงไฟฟ้าและพัดลมภายในโรงอาหาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปา ศฝร.ภ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปรณ์ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 (วัสดุอุปกรณ์สำหรับการตั้งฐานปฏิบัติการในที่ตั้ง และในป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปรณ์สำหรับภารกิจฝึกยิงปืน หลักสูตร นสต.รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เป้าปืนสำหรับใช้ในโครงการ ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนวิชายุทธวิธีตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในหลักสูตร นสต.รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในหลักสูตร นสต.รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๗/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๖/๐๘/๖๓)

 

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (๐๕/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๕/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 และใช้ในกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงอาหาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโฟมประดับข้อความพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดดอกไม้ ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมเทียนชนวน จัดดอกไม้ประดับตกแต่งในพิธี และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องใน วันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ 7 บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๘/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงอาหาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาทำกันสาดอาคารกองร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลร้อยที่ 1 , 3 และ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในอาคารกองกำกับการฝ่ายปกครอง และการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงไฟฟ้าและพัดลมภายในโรงอาหาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสปรับอากาศ และรถบรรทุก (หกล้อ) เพื่อ รับ - ส่ง นักเรียนนายสิบตำรวจ ครูฝึก เจ้าหน้าที่ฯ และบรรทุกสิ่งของสัมภาระที่ใช้ในการฝึก ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (รุ่นที่ 11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับใช้ในการฝึกภาคหลักสูตรพิทักษ์สันติ (ภาคสนาม) ตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (รุ่นที่ 11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ร้อยที่ 5 และ 6 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย และจัดสถานที่สำหรับทำพิธีเปิดการฝึกอบรมและบวงสรวงเจ้าที่ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) (๑๐/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคลังพลาธิการ ศฝร.ภ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 และใช้ในกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11 และใช้ในกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๗/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ และหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๙/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปกใส่ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๘/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาทำที่ป้องกันนกพิราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๑/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 และใช้ในกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๑/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11 และใช้ในกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๑/๐๖/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๕/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 บ้านไพรสะเดา หมู่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙/๐๕/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๘/๐๕/๖๓)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙/๐๕/๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙/๐๕/๖๓)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒/๐๕/๖๓)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒/๐๕/๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจัดซื้อประกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๔/๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และส่วนประกอบต่างๆรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐/๐๔/๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙/๐๔/๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙/๐๔/๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เป้าปืนสำหรับใช้ในหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘/๐๔/๖๓)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) (๑๕/๐๔/๖๓)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับทำแฟ้มประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓/๐๔/๖๓)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยารักษาโรค เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓/๐๔/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น ๑๒ และใช้ในกิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๘/๐๔/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น ๑๑ และใช้ในกิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๘/๐๔/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๘/๐๔/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๔/๖๓)

ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖/๐๓/๖๓)

ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖/๐๓/๖๓)

ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖/๐๓/๖๓)

ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ บ้านไพรสะเดา ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชชาชีพ (ปวช.) หรรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ เส้นทางและสถานที่สอบข้อเขียน พร้อมทั้งป้ายกองอำนวยการสอบ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับป้องกันโรคระบาดไวรัส COVID 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ สำหรับใช้ในภารกิจการรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑/๐๓/๖๓)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๑ และใช้ในกิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเครื่องไรโซกราฟ สำหรับพิมพ์สำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสปรับอากาศ เพื่อ รับ - ส่ง นักเรียนนายสิบตำรวจ , ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ฯ ในการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (รุ่นที่๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ(๒มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๓/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงกองกำกับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระดานรองเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดุดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา กองร้อยที่ ๕ และ ๖ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๑๗/๐๒/๖๓)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๓/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (หลักสูตรการจราจร) , เจ้าหน้าที่ประจำหลักสตรฯ และข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ ศึกษาดูงาานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๖/๐๒/๖๓)

ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มม.(ซ้อมยิง) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (รุ่นที่ ๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๕/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อใช้ในกิจกรรม ๕ ส. และใช้ในหลักสูตร การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๒/๖๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๓/๐๒/๖๓)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ อาคารอาบน้ำ และอาคารตากผ้า ประจำกองร้อย จำนวน 4 กองร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๓/๐๒/๖๓)

ขายทอดตลาดอาคารห้องส้วมห้องน้ำ อาคารอาบน้ำ อาคารตากผ้า กองร้อยที่ ๑-๔ และเรือนแถวหลังที่ ๑๓ ณ ศฝร.ภ.๗ นครปฐม (๑๓/๐๙/๖๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร่างอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๓ หลัง ณ ศฝร.ภ.๗ นครปฐม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๙/๑๐/๖๑)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร่างอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ คูหา จำนวน ๓ หลัง ณ ศฝร.ภ.๗ นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ฉบับร่าง) (๐๙/๑๐/๖๑)

ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (๒๖/๐๗/๖๑)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๗/๐๓/๖๑)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๗/๐๓/๖๑)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ สำหรับใช้ในการศึกษาดูงานหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๗๔ ศฝร.ภ.๗ (๐๗/๐๓/๖๑)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก (สิบล้อ) รับ-ส่ง นสต. ,ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฯในการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ (ภาคสนาม) นสต. รุ่น ๙ ศฝร.ภ.๗ (๑๗/๐๑/๖๑)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๓/๐๑/๖๑)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๓/๐๑/๖๑)

 - ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐/๑๒/๖๐)

 - (ร่าง)ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๔ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ภ.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีฯ(e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ศฝร.ภ.๗ บ้านไพรสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๑/๑๒/๖๐)

 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๘ แผ่น (๑๗/๑๑/๖๐) 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนควรรู้

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.๗
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๗ เลขที่ ๑๐๙  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
โทร ๐ ๓๔๒๔ ๒๗๕๓  โทรสาร ๐ ๓๔๒๔ ๒๗๕๓
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ