ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรสารวัตร (ศฝร.ภ.7)

สว.102/2553 (ศฝร.ภ.7)
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สว.98/2552 (ศฝร.ภ.7)
-รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
-วิชาการแก้ปัญหาวิกฤติ พ.ต.อ.ณรงค์ ทรัพย์เย็น 
สว.85
สว.75
สว.74

หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ (นพต.)

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

หลักสูตร กอป.

หลักสูตร กปป.2553
   -กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน
   -กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(๕ สายงาน)
   รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๔
     -ผู้ช่วยงานสอบสวน
     -งานธุรการและกำลังพล
     -ป้องกันและปราบปรามฯ
     -การสืบสวน
     -การจราจร

โครงการการฝึกอบรมการนำพยานขึ้นเบิกความต่อศาลฯ
   รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๔
     -รุ่นที่ ๑
     -รุ่นที่ ๒


_EMPTY_CATEGORY