ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ประกันคุณภาพการศึกษา

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 37
แย่จังดีมาก 

ประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๖๒

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๘/๑๑/๖๒) 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๖๑

  - ประกาศ บศ.ศฝร.ภ.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๖/๑๑/๖๑) 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๖๐

 - ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๗ วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (PDF)
 - ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๗ วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (PowerPoint)รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๑

 - หน้า ๑-๙ ข้อมูลเบื้องต้น และสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

ส่วนที่ ๒

 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๓ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๖-๗ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๘-๙ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐-๑๕ ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖-๑๗ ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘-๑๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นำฯ
 - รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓

 - สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๓ (Excel)

 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๓(Excel)รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๕๘

 - ปก คำนำ(ก)สารบัญ สารบัญตาราง(ข)สารบัญภาพ(ค)บทสรุป(ง) ทำแล้ว

ส่วนที่ ๑

 - หน้า ๑-๙ ข้อมูลเบื้องต้น และสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

ส่วนที่ ๒

 - หน้า ๑๐ รายงานผลการดำเนินงาน
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ ๑
 - หน้า ๑๑-๑๒ ตัวบงชี้ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ ๒
 - หน้า ๑๓-๑๕ ตัวบงชี้ที่ ๒ ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ ๓
 - หน้า ๑๖-๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสำคัญ
 - หน้า ๑๘-๑๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๔-๕ งานวิจัยและนวัตกรรม
 - หน้า ๒๐-๒๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖-๗ การบริการวิชาการแก่สังคม
 - หน้า ๒๒-๒๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๘-๙ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - หน้า ๒๘-๓๘ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐-๑๕ การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - หน้า ๓๙-๔๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖-๑๗ ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - หน้า ๔๓-๔๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘-๑๙ ด้านอัตลักษณ์
 - หน้า ๔๖-๕๓ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ส่วนที่ ๓

 - หน้า ๕๔-๗๘ สรุปผลประเมินฯ
 - หน้า ๗๙ ประมวลภาพ
 - หน้า ๘๐-๘๓กิจกรรมหลักสูตร นสต.๕๘
 - หน้า ๘๔-๘๗ กิจกรรมหลักสูตร กดต.๕๘
 - หน้า ๘๘-๙๐ กิจกรรมหลักสูตร กอป.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๕๗

 - ปก คำนำ(ก) สารบัญ สารบัญตาราง(ข) สารบัญภาพ(ค) บทสรุป(ง) ทำแล้ว
 - (ส่วนที่ ๑) หน้า ๑-๙
 - (ส่วนที่ ๓) หน้า ๗๑ ประมวลภาพ
 - (ส่วนที่ ๓) หน้า ๗๒-๗๕ กิจกรรมหลักสูตร นสต.
 - (ส่วนที่ ๓) หน้า ๗๖ กิจกรรมหลักสูตร กดต.
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๑

 - หน้า ๑-๙

ส่วนที่ ๒

 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๓ คุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๔-๕ การวิจัยงานสร้างสรรค์
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๖-๗ การบริการวิชาการแก่สังคม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๘-๙ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐-๑๑ การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒-๑๔ ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ อัตลักษณ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ มาตรการส่งเสริม

ส่วนที่ ๓

 - สรุปผลประเมินฯรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๕๕

 - บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๑

 - หน้า ๑ - ๙

ส่วนที่ ๒

 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๒
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๓-๔
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๕
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๖
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๗-๙
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐-๑๑
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒-๑๓
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔-๑๖
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘

ส่วนที่ ๓

 - ปก คำนำ สารบัญ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )
< ก่อนหน้า