ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

ประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 36
แย่จังดีมาก 

ประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2559

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1-9 ข้อมูลเบื้องต้น และสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1-3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
 - ตัวบ่งชี้ที่ 4 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ 5 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
 - ตัวบ่งชี้ที่ 6-7 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 8-9 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 10-15 ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 16-17 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - ตัวบ่งชี้ที่ 18-19 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ 20 ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นำฯ
 - รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

 - สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 1-3 (Excel)

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1-3(Excel)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

 - ปก คำนำ(ก)สารบัญ สารบัญตาราง(ข)สารบัญภาพ(ค)บทสรุป(ง) ทำแล้ว

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1-9 ข้อมูลเบื้องต้น และสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2

 - หน้า 10 รายงานผลการดำเนินงาน
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ 1
 - หน้า 11-12 ตัวบงชี้ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ 2
 - หน้า 13-15 ตัวบงชี้ที่ 2 ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - สารบัญตัวบ่งชี้ที่ 3
 - หน้า 16-17 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสำคัญ
 - หน้า 18-19 ตัวบ่งชี้ที่ 4-5 งานวิจัยและนวัตกรรม
 - หน้า 20-21 ตัวบ่งชี้ที่ 6-7 การบริการวิชาการแก่สังคม
 - หน้า 22-27 ตัวบ่งชี้ที่ 8-9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - หน้า 28-38ตัวบ่งชี้ที่ 10-15 การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - หน้า 39-42 ตัวบ่งชี้ที่ 16-17 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - หน้า 43-45 ตัวบ่งชี้ที่ 18-19 ด้านอัตลักษณ์
 - หน้า 46-53ตัวบ่งชี้ที่ 20 ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ส่วนที่ 3

 - หน้า 54-78 สรุปผลประเมินฯ
 - หน้า 79 ประมวลภาพ
 - หน้า 80- 83กิจกรรมหลักสูตร นสต.58
 - หน้า 84-87 กิจกรรมหลักสูตร กดต.58
 - หน้า 88-90 กิจกรรมหลักสูตร กอป.


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2557

 - ปก คำนำ(ก) สารบัญ สารบัญตาราง(ข) สารบัญภาพ(ค) บทสรุป(ง) ทำแล้ว
 - (ส่วนที่ 1) หน้า 1-9
 - (ส่วนที่ 3) หน้า 71 ประมวลภาพ
 - (ส่วนที่ 3) หน้า 72-75 กิจกรรมหลักสูตร นสต.
 - (ส่วนที่ 3) หน้า 76 กิจกรรมหลักสูตร กดต.


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1-9

ส่วนที่ 2

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1-3 คุณภาพผู้ศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 4-5 การวิจัยงานสร้างสรรค์
 - ตัวบ่งชี้ที่ 6-7 การบริการวิชาการแก่สังคม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 8-9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 10-11 การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 12-14 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 - ตัวบ่งชี้ที่ 15 อัตลักษณ์
 - ตัวบ่งชี้ที่ 16 มาตรการส่งเสริม

ส่วนที่ 3

 - สรุปผลประเมินฯ


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

 - บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 2555

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1 - 9

ส่วนที่ 2

 - ตัวบ่งชี้ที่ 1-2
 - ตัวบ่งชี้ที่ 3-4
 - ตัวบ่งชี้ที่ 5
 - ตัวบ่งชี้ที่ 6
 - ตัวบ่งชี้ที่ 7-9
 - ตัวบ่งชี้ที่ 10-11
 - ตัวบ่งชี้ที่ 12-13
 - ตัวบ่งชี้ที่ 14-16
 - ตัวบ่งชี้ที่ 17
 - ตัวบ่งชี้ที่ 18

ส่วนที่ 3

 - ปก คำนำ สารบัญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 )
< ก่อนหน้า