ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ประวัติความเป็นมา

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 21
แย่จังดีมาก 

ที่ตั้งและประวัติ

 
 

ที่ตั้ง : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังเดิม "สนามจันทร์" ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประวัติ : สถานที่ทำการเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 เป็นกองตำรวจม้าตามโครงการขยายกิจการ กรมตำรวจสมัยท่าน พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ กองตำรวจม้าที่สร้างขึ้นนี้ ใช้ม้าไทย การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ พันตำรวจโท อัศวิน ตุงคะเดชะ ตำแหน่ง ผู้บังคับค่ายตำรวจพลร่มซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตั้งกองตำรวจม้าขึ้นที่กรุงเทพฯ ใช้ม้าเทศ กองตำรวจม้าสนามจันทร์แห่งนี้จึงได้เลิกไปเพราะหมดความจำเป็น ตัวอาคารต่าง ๆ จึงว่างลง และอยู่ในความควบคุมดูแลของ กองกำกับการสอบสวนกลางตำรวจภูธร ภาค 7

วันที่ 1 ตุลาคม 2496 พลตำรวจตรี แฝด วิชชุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 7 ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจ ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 7 ขึ้น โดยใช้อาคารและสถานที่ของกองตำรวจม้าแห่งนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2497 กรมตำรวจได้แต่งตั้ง พันตำรวจตรี ปกิจ จันอ้น มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 7 เป็นท่านแรกและการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ต่อมาทางราชการได้กำหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่มีคำว่า ภาค มาใช้ชื่อเป็นไปตามเขตการปกครองท้องที่ และไม่ต้องใช้คำว่า "เขต" เพียงแต่ใส่หมายเลขไปตามเขตการปกครอง จึงมีผลทำให้โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 7 เปลี่ยนชื่อไปเป็น "โรงเรียนตำรวจภูธร 7"

ในปี พ.ศ. 2503 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2503 กำหนดให้ โรงเรียนตำรวจภูธร 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , โรงเรียนตำรวจภูธร 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนตำรวจภูธร 7 จังหวัดนครปฐม ให้ชื่อว่าโรงเรียนตำรวจภูธร 1 แห่งเดียว การบังคับบัญชาขึ้นกับกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ โดยใช้สถานที่โรงเรียนตำรวจภูธร 7

วันที่ 1 สิงหาคม 2505 จึงได้เริ่มทำการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516 กรมตำรวจได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนตำรวจภูธรทุกแห่ง ให้มีชื่อตรงกับเขตการปกครองอีกครั้ง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7"

ต่อมา : ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ให้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 สังกัดตำรวจภูธรภาค 7

    และในปัจจุบัน "ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7"  ได้ยกฐานะเป็นกองบังคับการ การบังคับบัญชา   ขึ้นกับตำรวจภูธรภาค 7    ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตำรวจแห่งชาติ พ.. 2552  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตำรวจแห่งชาติ  . . 2552  ตั้งแต่   วันที่  7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

- พื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ 3 งาน 37.38 ตรว.
- กองกำกับการ 1 หลัง
- กองร้อย 7 หลัง
- โรงเลี้ยงอาหาร 3 หลัง
- บ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 18 หลัง
- บ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-พลฯ 130 คูหา
- แฟลตข้าราชการตำรวจ 3 หลัง 62 ห้อง
- อาคารต่าง ๆ 8 หลัง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )