ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

วัตถุประสงค์และพันธกิจ

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 6
แย่จังดีมาก 

วัตถุประสงค์

   ๑. ผลิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรภาค ๗ 
 ๒. พัฒนาการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพา ะทาง
 ๓. พัฒนาครู-อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดให้มีความเชื่ยวชาญสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 ๔. การ บริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๕. เพื่อให้ได้แนวทางใหม่ ๆ จากการจัดทำโครงการฝึกอบรมในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งในด้านพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจิตสาธารณะอื่น ๆ

 

พันธกิจ   

 ๑. บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
 ๒. ผลิตข้าราชการตำรวจตามความต้องการของตำรวจภูธรภาค ๗
 ๓. ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ 
 ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 ๕. สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรม กิจกรรมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ และทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนจิตสาธารณะอื่น ๆ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )