ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ตัวชี้วัด

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 2
แย่จังดีมาก 


กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้องที่ควรทราบ

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐


ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 แบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดำเนินงาน ๒๕๕๔

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
  -การควบคุมภายใน
  -ปกปีงบประมาณ๒๕๕๓

 คำสั่งมอบอำนาจให้ รอง ผบก.ศฝร.ภ.๗  พ.ศ.๒๕๕๓

 แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
      - แผน ๑ การนำองค์กร
      - แผน ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ๒๕๕๒


 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.7ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒_
  เอกสารประกอบคำรับรองฯ ๒๕๕๒_ปีงบประมาณ ๒๕๕๑


 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ๕๑ 

 เอกสารประกอบคำรับรอง ๕๑
 แผนปฏิบัติราชการ ๕๑
 KPI.51

 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ รอบ ๖ เดือน (เม.ย. ๕๑)ปีงบประมาณ ๒๕๕๐


 คำรับรองการปฏิบัราชการ ๕๐ 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >