ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

งบประมาณและการจัดซื้อ

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 4
แย่จังดีมาก 

 - ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสถานีทดสอบจิตใจ (นครปฐม) (๐๗/๐๙/๖๐)

 - ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสถานีทดสอบจิตใจ (ราชบุรี) (๐๗/๐๙/๖๐)

 - ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารที่พักอาศัยแฟลต ศฝร.ภ.๗ (๐๔/๐๙/๖๐)

 - ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุุนปืนสำหรับหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘/๐๘/๖๐)

 - ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (๐๒/๐๘/๖๐)

 - ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ (๑๒/๐๗/๖๐)

 - ประกาศผลชนะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตราฐานหน่วยฝึกอบรม (๑๒/๐๗/๖๐)

 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ (๒๙/๐๕/๖๐)

 - ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม (๒๕/๐๕/๖๐)

 - ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อกระสุุนปืนขนาด .38 นิ้ว (ซ้อมยิง) (๒๘/๐๔/๖๐)

 - ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระสุุนปืนขนาด .38 นิ้ว (ซ้อมยิง) (๓๐/๐๓/๖๐)

 - ประกาศตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุุนปืนขนาด .38 นิ้ว (ซ้อมยิง) (๒๘/๐๓/๖๐)

 - ประกาศตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในหลักสูตร นสต. พ.ศ.๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๓/๐๓/๖๐)

 - ประกาศตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับหลักสูตร นสต. พ.ศ.๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๐/๐๓/๖๐)

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๐/๑๒/๕๙)

 - ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๘/๑๒/๕๙)

 - เอกสารประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๐๘/๑๒/๕๙)

 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจพร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้างของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำนวน ๓ หลัง(๐๒/๑๒/๕๙)

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมส่วนต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๐๒/๑๒/๕๙)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๐๒/๑๒/๕๙)

 - สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ จำนวน ๑ หลัง (๐๑/๑๒/๕๙)

 - สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาตรวจการฝึก จำนวน ๑ หลัง (๐๑/๑๒/๕๙)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๐๑/๑๒/๕๙)

 - ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (๒๖/๐๘/๕๙)

 - ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๒๒/๐๓/๕๙)

 - ขอยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๒๒/๐๓/๕๙)

 - สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๘/๐๑/๕๙)

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการสอบ นสต.(อก.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๒๕/๑๑/๕๘)

 - จัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) จำนวน ๔๒,๐๐๐ นัดสำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปี ๑๕๕๙ (๒๔/๑๑/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม (๒๘/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมวดยานพาหนะ (๒๘/๗/๕๘)

 - สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) (๒๓/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง (๒/๗/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร จำนวน ๒ หลัง (๒๓/๖/๕๘)

 - สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงประกอบเลี้ยง จำนวน ๑ หลัง (๒๓/๖/๕๘)

 - สอบราคาจ้างทำโต๊ะกินข้าว แบบ ๘ ที่นั้ง จำนวน ๘๐ ตัว (๑๘/๖/๕๘)

 - สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ (๑๘/๖/๕๘)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๑๘/๖/๕๘)

 - ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตู้เสื้อผ้า, สอบราคาจัดทำเตียงนอน,สอบราคาจัดซื้อที่นอนฯ

 - ตารางแสดงวงเงินฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น , เครื่องทำน้ำเย็น

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเก้าอื้ , ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย, โทรทัศน์

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร(ซ้อมยิง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง  สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาด .๓๘ นิ้ว(ซ้อมยิง) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง  สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับหลักสูตร นสต.ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกาศ ณ วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคบูรณาการและเสริมสร้างหลักสูตร (ศึกษาดูงาน) ประกาศ ณ วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๗

 - ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >