ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

ระดับผู้ใช้: / 3
แย่จังดีมาก 
" สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิเสมอภาคกันหมด เพื่อบำรุงตนเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์ "

พระดำรัสพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส)
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำกัด


รางวัลต่างๆ

กิจกรรม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๗ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๗ จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ ๖ ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๗ จำกัด
นโยบาย (Policy)

1. พัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนรวมอย่างจริงจัง
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรของสหกรณ์ฯ ทุกระดับให้มีทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมสวัสดิการ และการบริการให้แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างเหมาะสม
4. ระดมทุนดำเนินการในรูปแบบการออมทรัพย์ การเพิ่มทุนเรือนหุ้นและบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับฐานะของสหกรณ์
5. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์
6. พัฒนาปรับปรุงสำนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานและการบริการสมาชิกรวมทั้งด้านความปลอดภัย
7. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์
8. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์
9. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาอบรมความรู้แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการประสานงานร่วมองค์กรเครือข่ายกระบวนการสหกรณ์กับสหกรณ์อื่นๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสหกรณ์มั่นคง ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้"

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการออมของสมาชิกและสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจที่ 3 จัดบริการทางการเงินและธุรกรรมอื่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสมาชิกและภาคีเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

จุดมุ่งหมาย / เป้าประสงค์ (Goal)

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์สหกรณ์มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ต้นแบบอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่าย
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการสหกรณ์ สู่สมาชิกทุกคน และบุคคลทั่วไป โดยขยายและเพิ่มช่องทางด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
4. ให้สินเชื่อแก่สมาชิกตามระเบียบ ตามความจำเป็น และความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน บนพื้นฐานหลักการ ความมั่นคงของสหกรณ์ ความอยู่รอดของสมาชิก และความปลอดภัยของผู้ค้ำประกัน
5. พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และบำรุงรักษาพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการให้บริการแบบครบวงจร
6. พัฒนาบุคลากรและสมาชิกให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสหกรณ์
7. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกฎหมาย และโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
8. เพิ่มทุนดำเนินงาน โดยเพิ่มทุนเรือนหุ้น ใช้ระบบจัดสรรเงินปันผลตามหุ้นในอัตราที่สูงสุดที่กำหนดในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. ส่งเสริม ประสานงานกับเครือข่ายสหกรณ์ และสังคม

กรอบการประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์เบื้องต้น
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำกัด

ลักษณะสำคัญขององค์กร

รายละเอียดคลิก

โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำกัด

รายละเอียดคลิก

โครงสร้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ จำกัด

รายละเอียดคลิก

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )