ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติ

อาจารย์พิเศษ

Tel.0-3425-4312<< back