ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติ

อาจารย์พิเศษ

Tel.<< back