ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.อ.หญิง พัชรีรัตน์ ศรีฉัตรเพชร

อาจารย์(สบ4) ฯ

Tel.0-3425-4312<< back