ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ (รอง ผบก.ศฝร.ภ.7)

Tel.

ซ back