ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

บุคลากร  
ผู้บริหาร
NamePhone
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี (ผบก.ศฝร.ภ.7)
พ.ต.อ.สุวรรณ ห้วยธาร (รอง ผบก.ศฝร.ภ.7)
พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ (รอง ผบก.ศฝร.ภ.7)
ร.ต.อ.ทศพร มณีเมือง (นต.ผบก.ศฝร.ภ.7)09-1991-9255
ฝ่ายปกครองและการฝึก
People wich are registered at the website.
NamePhone
พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล (ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)0-3424-2728
พ.ต.ท.พันทัตพงศ์ เดชสิทธิ์นัจกร (รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)0-3424-2728
พ.ต.ท.วันชัย คำคล้าย (ผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 1 ฯ)0-3425-0993
พ.ต.ต.สมพล วาดรับ (ผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 2 ฯ)0-3425-0989
พ.ต.ต.อรุณ กันพร้อม (ผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 3 ฯ)0-3425-0992
ฝ่ายอำนวยการ
NamePhone
พ.ต.อ.ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ (ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7)0-3424-2753
พ.ต.ท.หญิง วรรณี จันทร์บรรจง (รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7)0-3424-2753
พ.ต.ท.บุญเสริม พูลถิน (สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7)0-3424-2753
พ.ต.ท.อาคม ฉ่ำชื่น (สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7)0-3424-2753
พ.ต.ท.หญิง บุญญรัตน์ รื่นสำราญ (สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7)0-3425-1546
ฝ่ายบริการการศึกษา
NamePhone
พ.ต.อ.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ (ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)0-3425-0987
พ.ต.ท.บัญญัติ ไชยโกฎิ (รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)0-3425-0987
พ.ต.ท.อรรถพล รุจิฤทธิ์ (สว.บศ.ศฝร.ภ.7)0-3425-0987
พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี ทายสงฆ์ประไพร (สว.บศ.ศฝร.ภ.7)0-3425-0987
กลุ่มงานอาจารย์
 
NamePhone
พ.ต.ท.อำนาจ อ่อนฤทธิ์ (อาจารย์(สบ3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปาน (อาจารย์(สบ3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติ (อาจารย์(สบ3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ รื่นสำราญ (อาจารย์(สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง พัชรีรัตน์ ศรีฉัตรเพชร (อาจารย์(สบ3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญา (อาจารย์(สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.ชัยสันต์ ชานุ (อาจารย์(สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง นงนุช พุทธคุณรักษา (อาจารย์(สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง วิอร โสมินทุ (อาจารย์(สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง สุพิชญา คุ้มเกณฑ์ (อาจารย์(สบ 2) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.อำพันธ์ สกุลลิ้ม (อาจารย์ (สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.วิชัย แตงประวัติ (อาจารย์ (สบ 3) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.อนุรักษ์ ถาวรประเสริฐ (อาจารย์(สบ 2) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ท.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์ (อาจารย์(สบ2) ฯ)0-3425-4312
พ.ต.ต.ถิรชัย ทวีนุช (อาจารย์(สบ2) ฯ)0-3425-4312
อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษ
NamePhone
อาจารย์ กฤตยา สุขประเสริฐ (อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ)08-6174-0505
พ.ต.ท.ชาญยุทธ์ ผลศรัทธา (อาจารย์พิเศษ)