ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

บุคลากร  
ผู้บริหาร
PictureNamePositionPhone
พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.นิรันดร ศิริสังข์ไชยรอง ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่รอง ผบก.ศฝร.ภ.7
ร.ต.อ.ธนดล สุทธิพณิชพงศ์นายตำรวจติดตาม ผบก.ศฝร.ภ.7091-1611449
ฝ่ายปกครองและการฝึก
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทันผกก.ปค.ศฝร.ภ.70-3424-2728
พ.ต.ท.ชาญณรงค์ การะเกตุรอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.70-3424-2728
พ.ต.ท.อรุณ กันพร้อมผบ.ร้อย(สบ2) (ปค.1 ธุรการ)0-3425-0992
พ.ต.ต.สมเจตต์ ศรีพรหมมาผบ.ร้อย(สบ2) (ปค.2 กองร้อย นครปฐม)0-3425-0989
พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือนผบ.ร้อย(สบ2) (ปค.3 กองร้อย ไพรสะเดา)0-3425-0993
ฝ่ายอำนวยการ
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.70-3424-2753
พ.ต.ท.หญิง วรรณี จันทร์บรรจงรอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.70-3424-2753
พ.ต.ท.อภิชาติ หงส์ไพบูลย์สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 (ธุรการ)0-3424-2753
พ.ต.ต.สุทธินาท รูปิยะเวชน์สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 (พลาธิการ)0-3424-2753
พ.ต.ท.หญิง รำไพ จงสืบสุขสว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 (การเงิน)0-3425-1546
ฝ่ายบริการการศึกษา
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุขผกก.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ท.หญิง บุญญรัตน์ รื่นสำราญรอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือสว.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ท.เฉลิมฤทธิ์ ถาวรสว.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
พ.ต.ต.ประถม นันสถิตย์สว.บศ.ศฝร.ภ.70-3425-0987
กลุ่มงานอาจารย์
PictureNamePositionPhone
พ.ต.อ.อำนาจ อ่อนฤทธิ์อาจารย์(สบ4) ฯ (หัวหน้า กอจ.)0-3425-4312
พ.ต.อ.หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปานอาจารย์(สบ4) ฯ0-3425-4312
พ.ต.อ.หญิง รัศมี ธีรเจริญปัญญาอาจารย์(สบ4) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง วิอร โสมินทุอาจารย์(สบ 3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง นงนุช พุทธคุณรักษาอาจารย์(สบ3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.อำพันธ์ สกุลลิ้มอาจารย์ (สบ 3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.หญิง สุพิชญา คุ้มเกณฑ์อาจารย์(สบ3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.วิชัย แตงประวัติอาจารย์ (สบ 3) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.อนุรักษ์ ถาวรประเสริฐอาจารย์(สบ 2) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์อาจารย์(สบ2) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ท.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์อาจารย์(สบ2) ฯ0-3425-4312
พ.ต.ต.ธรรมนิตย์ จินดาวงษ์อาจารย์(สบ2) ฯ0-3425-4312
อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษ
PictureNamePositionPhone
อาจารย์ กฤตยา สุขประเสริฐอาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ08-6174-0505
พ.ต.ต.ถิรชัย ทวีนุชอาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ศุภกฤต โชคธนหิรัณย์อาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ประยูร เฟื่องกิตติอาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ชาญยุทธ์ ผลศรัทธาอาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติอาจารย์พิเศษ
พ.ต.ท.ชัยสันต์ ชานุอาจารย์พิเศษ